Komunikaty

Regulamin Osiedla Studenckiego

REGULAMIN OSIEDLA STUDENCKIEGO
POLITECHNIKI POZNANŚKIEJ
§ 1 Przepisy ogólne
1. Osiedle Studenckie Politechniki Poznańskiej, zwane dalej „OS PP” jest miejscem czasowego zamieszkania studentów i innych osób uprawnionych, w którym wymaga się właściwego zachowania zapewniającego warunki do nauki i wypoczynku oraz poszanowania mienia i ochrony majątku.

Tryb przyznawania miejsc

Uprawnionymi do ubiegania się o miejsce w domu studenckim są studenci i uczestnicy studiów doktoranckich Politechniki Poznańskiej.
Wnioski należy składać w Zintegrowanym Centrum Obsługi PP, ul. Piotrowo 3, pokój 13 (budynek z zegarem) w terminach:

Podpisywanie Umowy Warunkowej

Przy podpisywaniu UMOWY WARUNKOWEJ należy dostarczyć:

  • umowa warunkowa- 2 egz. - wypełniona komputerowo
  • kwestionariusz- 1 egz.- wypełniony komputerowo
  • kopia dowodu wpłaty-  100 zł kaucji rezerwacyjnej
  • 2 zdjęcia legitymacyjne