Informacje

Najważniejsze informacje dotyczące osiedla studenckiego

Aktualności

Organizacja zajęć w semestrze zimowym 2020/2021 -Zarządzenie nr 43 Rektora PP

Ukazało się nowe Zarządzenie (nr 43) a w nim czytamy:
 
"§1
W okresie od 1 października 2020 r. do 15 listopada 2020 r. wprowadza się niżej wymienione zasady zapobiegania i przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród członków wspólnoty Politechniki Poznańskiej (PP):
 
5.Ograniczenie zakwaterowania osób w domach studenckich wyłącznie do osób objętych wyjątkiem określonym w § 2 ust. 1 lub po uzyskaniu indywidualnej zgody kierownika Osiedla Studenckiego, jak również zakaz odwiedzin przez gości zewnętrznych
 
§2

Dezynsekcja 04.08. / Disinsection 04.08.

Dezynsekcja / disinsection
DEZYNSEKCJA AKADEMIKÓW / DISINSECTION DORMITORIES
U W A G A   ! ! !
W  dniu  4 sierpnia  2020
w  godz. 8:00  do  16:00
będzie  przeprowadzona 
D E Z Y N S E K C J A   wszystkich  akademików.
Wszyscy mieszkańcy
do  godz. 8:00  muszą  b e z w z g l ę d n i e
O P U Ś C I Ć    B U D Y N E K   ! ! !
 

Dezynsekcja / disinsection

DEZYNSEKCJA AKADEMIKÓW / DISINSECTION DORMITORIES
U W A G A   ! ! !
W  dniu  14  lipca  2020
w  godz. 8:00  do  16:00
będzie  przeprowadzona 
D E Z Y N S E K C J A   wszystkich  akademików.
Wszyscy mieszkańcy
do  godz. 8:00  muszą  b e z w z g l ę d n i e
O P U Ś C I Ć    B U D Y N E K   ! ! !
 
Przed     D E Z Y N S E K C J Ą    należy :

[PL/ENG] Akademiki w 2020 / Dormitories in 2020

[Historia edycji]
29.05 - utworzenie strony
09.06 - dodanie punktu 3 odnośnie zakwaterowania

Strona zawiera wszystkie aktualne informacje o domach studenckich.
This site has all the current information about the dormitories.
 
Q&A

[PL/ENG] Możliwość ponownego zakwaterowania/possibility of re-accomodation

[PL]
Informujemy o możliwości ponownego zakwaterowania do Domu Studenckiego.
Dotyczy tylko studentów uprzednio zakwaterowanych w DS, którzy zostali skierowani przez Dziekana swojego wydziału i ich powrót na kampus jest uzasadniony odbywaniem zajęć.  
Należy wypełnić wniosek o ponowne zakwaterowanie i podpisać oświadczenie zamieszczone w załącznikach i przekazać je administracji Domu Studenckiego przy zakwaterowaniu. 
 
[ENG]
We hereby inform you about the possibility of returning to the Student House.

[PL/ENG] Odbiór rzeczy bez wykwaterowania / collection of belongings without moving out

[PL]
Studenci, którzy chcieliby odebrać swoje rzeczy z pokoju, bez wykwaterowywania się, mają możliwość zrobienia tego po wypełnieniu poniższego załącznika.
Zaznacza się, że osoba wchodząca do pokoju musi być aktualnym mieszkańcem wskazanego Domu Studenckiego.

[ENG]
Students who would like to collect their belongings from the room without checking out have the opportunity to do so after completing the attachment below.
It is noted that the person entering the room must be the current resident of the indicated Student House.