TRYB PRZYZNAWANIA MIEJSC W DS/ ACCOMMODATION IN DS 2020/21

         Poznań, dnia 27 maja 2020 r. 

[PL]
TRYB PRZYZNAWANIA MIEJSC W DOMACH STUDENCKICH POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ NA ROK AKADEMICKI 2020/2021 
 
1. Prorektor ds. kształcenia przesyła Centralnej Komisji ds. Miejsc w Domach Studenckich (CKMDS) informacje o limitach miejsc.
2. CKMDS przyjmuje wnioski studentów o przyznanie miejsc w domach studenckich w terminach: 

 • dla wszystkich aktualnych studentów, którzy będą również studentami w roku akademickim 2020/2021 oraz doktorantów - do dnia 10.06.2020 r. Aktualni studenci studiów I lub II stopnia: wniosek należy wypełnić za pomocą formularza dostępnego w serwisie eStudent. Doktoranci: wzór wniosku dostępny jest na stronie www.put.poznan.pl. - załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania świadczeń dla studentów Politechniki Poznańskiej. Po wypełnieniu wniosku należy wysłać skan na adres zco.stypendia [at] put.poznan.pl lub dostarczyć do Zintegrowanego Centrum Obsługi PP ul. Piotrowo 3, 60-965 Poznań, pokój 18 (budynek z zegarem) 
 • dla studentów przyjętych na pierwszy rok studiów - do dnia 15.09.2020 r. Wniosek należy wypełnić za pomocą formularza dostępnego w serwisie eStudent.

3. CKMDS dokonuje przydziału miejsc w domach studenckich w terminach:

 • dla wszystkich aktualnych studentów, którzy będą również studentami w roku akademickim 2020/2021 oraz doktorantów - do dnia 17.06.2020 r. 
 • dla studentów przyjętych na pierwszy rok studiów - do dnia 21.09.2020 r. 

4. CKMDS przekazuje listę przyznanych miejsc Kierownikowi Osiedla Studenckiego w terminie 2 dni po wydaniu decyzji oraz publikuje ją na stronie internetowej Uczelni. 
5. Student otrzymujący przydział miejsca w domu studenckim zobowiązany jest do podpisania tzw. Urnowy Warunkowej dostępnej na stronie www.hstl.put.poznan.pl w zakładkach poszczególnych Domów Studenckich i przesłanie jej na adres mailowy domu studenckiego' w terminach: 

 • dla wszystkich aktualnych studentów, którzy będą również studentami w roku akademickim 2020/2021 oraz doktorantów - do dnia 30.06.2020 r. 
 • dla studentów przyjętych na pierwszy rok studiów - do dnia 27.09.2020 r. 

6. Przydział miejsca jest wiążący tylko po uiszczeniu opłaty rezerwacyjnej w wysokości 100 zł na konto wskazane w umowie oraz po przesłaniu Umowy Warunkowej ze studenckiego adresu elektronicznego na wskazany adres, w wyżej wyznaczonym terminie. 
7. Kierownik Osiedla Studenckiego przekazuje CKMDS listy osób, z którymi podpisano umowy warunkowe odpowiednio do dnia 06.07.2020 r. i 12.10.2020 r. 
8. CKMDS przekazuje listy przyznanych miejsc Prorektorowi ds. kształcenia do dnia 21.09.2020 r. 
9. Student, który otrzymał przydział miejsca, a nie podpisał Umowy Warunkowej w wyznaczonym terminie traci je. W takim przypadku może w dalszym ciągu ubiegać się o zakwaterowanie w domu studenckim pod warunkiem, że są jeszcze wolne miejsca, o które należy ubiegać się już bezpośrednio u Kierownika Osiedla Studenckiego. Decyduje kolejność zgłoszeń.
10. Od dnia 01.10.2020 r. wszystkie wolne miejsca pozostają do dyspozycji Kierownika Osiedla Studenckiego. Wcześniejsze zasady przyznawania miejsc w Domach Studenckich Politechniki Poznańskiej tracą moc.

 
 
[ENG]
PROCEDURE OF GRANTING PLACES IN DORMITORIES OF POZNAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY DURING ACADEMIC YEAR OF 2020/2021
 

 1. The Vice-Rector of Education provides information to the Central Commission of accommodation in Student Houses (CKMDS) on the limits of accommodation.
 2. CKMDS accepts student applications for accommodation in student house in the following dates:
 • For all current students who will also be students during the academic year of 2020/2021 and doctoral students - by 10.06.2020.Current students of 1st or 2nd cycle of studies: the application should be completed using the form available on the eStudent website. Doctoral students: the application template is available at www.put.poznan.pl. - Annex 1 to the Regulations for granting benefits to students of the Poznan University of Technology. After completing the application, please send a scan to zco.stypendia [at] put.poznan.pl or deliver it to the Integrated Service Center PP ul. Piotrowo 3, 60-965 Poznań, room 18 (a building with a clock).
 • for students admitted to the first year of study - by 15/09/2020. The application should be completed using the form available on the eStudent website.

3. CKMDS makes decisions on allocation in student houses on the following dates:

 • For all current students who will also be students in the academic year of 2020/2021 and doctoral students - until 17.06.2020.
 • For students admitted to the first year of study - by 21/09/2020.

4. CKMDS will then provide the list of students admitted to the dormitory to the Head of Campus, within 2 days after the decision is issued and published on the University's website.
5. A student admitted to the dormitory must sign the Conditional Contract available at www.hstl.put.poznan.pl in the tabs of a particular student house and send the document on the e-mail address of a chosen student house until the following dates:

 • For all current students who will also be students in the academic year of 2020/2021 and doctoral students - until 30.06.2020.
 • For students admitted to the first year of study - by 27/09/2020.

6. The allocation to the dormitory is valid only after paying the reservation fee of PLN 100 to the account number indicated in the Contract and after sending the Conditional Contract from the student's electronic address to the pointed e-mail address, within the above-mentioned deadline.
7. The head of Campus provides CKMDS with lists of people with whom Conditional Contracts have been signed until 06.07.2020 and 12.10.2020, respectively.
8. CKMDS will forward the list of allocation to the Vice-Rector of Education by 21.09.2020.
9. A student who received the allocation and did not sign the Conditional Contract within the designated period loses their place. In this case, they can still apply for accommodation in a student dormitory, provided that the rooms are still available, which should be requested directly to the Head of Campus. The order of applications is determining. 
10. From 01.10.2020, all free places remain at the disposal of the Head of Campus. Previous rules for accommodation in student houses of the Poznan University of Technology are losing force.